Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Cindy Beauty & Tea Bar en de klant, voor zover er niet van deze voorwaarden door de partijen uitdrukkelijk schriftelijk word afgeweken.

2. Inspanningen beauty salon
De beauty salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden de cliënt in te lichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen op de overeengekomen behandeling.

De beauty salon werkt volgens het covid-19 protocol. Op basis van het covid-19 protocol mag de beautysalon cliënten die vermoedelijke covid-19 klachten hebben de toegang tot de beauty salon weigeren. De cliënt dient de aanwijzingen van het personeel hieromtrent op te volgen.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Cindy Beauty & Tea Bar melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Cindy Beauty & Tea Bar het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Rose Nails & Beauty Bar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling in rekening brengen. Tevens mag Cindy Beauty & Tea Bar zonder opgave de afspraak annuleren.

4. Betaling

Cindy Beauty & Tea Bar vermeld alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon.

Gemelde prijzen zijn voorbehoud aan wijzigingen. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad sterkt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of middels een bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Cindy Beauty & Tea Bar voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Cindy Beauty & Tea Baraangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijk wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Cindy Beauty & Tea Bar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. Cindy Beauty & Tea Bar behandelt de vertrouwelijke gegevens zorgvuldig en zal niet verkocht of verhuurt worden aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6.Geheimhouding

Cindy Beauty & Tea Bar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt medegedeeld heeft tijdens de behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Cindy Beauty & Tea Bar verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te strekken.

7. Aansprakelijkheid

Cindy Beauty & Tea Bar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cindy Beauty & Tea Bar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijnen gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Cindy Beauty & Tea Bar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Cindy Beauty & Tea Bar geeft de cliënt geen garantie op de behandelingen en de producten.

Gellak is speciaal ontworpen voor de natuurlijke nagel. Je kunt het zien als een beschermlaagje over jouw nagelplaat, welke ervoor zorgt dat jouw natuurlijke nagels steviger zijn en minder snel inscheuren, splijten en afbreken. 

Helaas is de houdbaarheid van gellak zeer afhankelijk van het onderhoud en gebruik van je nagels en handen. Heb je een beroep waarbij je intensief gebruik maakt van je handen en nagels, dan heb je grote kans dat de gellak sneller slijt. Gebruik je je handen vaak met water, dan is het funnest voor de gellak. Omdat dus iedereen anders omgaat met de nagels, kunnen we helaas geen garantie geven op de gellak. Cindy Beauty & Tea Bar geeft derhalve geen enkele garantie op gellak. Klanten kunnen derhalve geen enkele aanspraak maken op enige vorm van garantie of terugbetaling van de behandeling.

9. Beschadiging en Diefstal

Cindy Beauty & Tea Bar heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Cindy Beauty & Tea Barmeldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk worden, doch binnen 1 werkdag na ontdekking liefst schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Cindy Beauty & Tea Bar.

Cindy Beauty & Tea Bar moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klant gegrond is zal Cindy Beauty & Tea Barde behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenminste dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Cindy Beauty & Tea Baren klagen niet tot een overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator

11. Nail Art

Indien Cindy Beauty & Tea Bar een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat op de kunstnagel van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan de getoonde voorbeeld.

Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet er vooraf toestemming gevraagd worden aan Cindy Beauty & Tea Bar. Cindy Beauty & Tea Bar mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemenen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Cindy Beauty & Tea Bar het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Roken

In de salon wordt niet gerookt.

14.Recht

Op elke overeenkomst tussen Cindy Beauty & Tea Bar en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

15. Leeftijd

De minimale leeftijd die Cindy Beauty & Tea Bar hanteert voor het zetten van kunstnagels is 17 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag even contact opnemen met Cindy Beauty & Tea Bar.